Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) e-shopu Peruánské speciality, provozující Ing. Enverem Gutiérrezem, se sídlem Nádražní 383, 768 33 Morkovice - Slížany, identifikační číslo 88843963, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. S-SMO/090906/17/ŽÚ vedeném u Magistrátu města Ostrava, e-mail: info@peruanskespeciality.cz, tel. +420 777 129 059 (dále jen „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://www.peruanskespeciality.cz. Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na webových stránkách https://www.peruanskespeciality.cz. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.peruanskespeciality.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Smlouva je uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

1.2.    Cena je finanční částka, kterou bude hradit kupující za Zboží;

1.3.    Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;        

1.4.    Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.5.    DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.6.    Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;        

1.7.    Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s prodávajícím;       

1.8.    Uživatelský účet je účet zřízený na základě sdělených údajů kupujícího, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;        

1.9.    Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, dále jen „kupující“;

1.10.   Zboží je vše, co kupující může nakoupit na E-shopu. 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
  • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
  • Při nákupu Zboží je povinnost kupujícího poskytnout prodávajícímu všechny informace správně a pravdivě. Informace poskytnuté v Objednávce jsou považovány za správné a pravdivé.
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  • Smlouvu s prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:
   1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu se označí Zboží, o jehož nákup má kupující zájem, tlačítkem „Koupit“);
   2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace jsou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně jsou uvedeny automaticky na základě zvolného Zboží kupujícím, způsobu jeho doručení a platby;
   3. Identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k doručení Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před objednáním zboží je nutné, aby kupující potvrdil seznámení se a souhlas s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Prodávající upozorňuje kupujícího, že vložením zboží do košíku nedochází k rezervování zboží ani jeho ceny. Prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ kupující Objednávku dokončí. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ jsou všechny vyplněné informace odeslány přímo prodávajícímu.
  • Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení je shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.
  • V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže prodávající Objednávku potvrdit, bude kontaktovat kupujícího a zašle mu nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku potvrdí.
  • V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, prodávající není povinnen Zboží kupujícímu za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude prodávající kupujícího bezodkladně kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku potvrdí. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
  • V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení Celkové ceny.
  • V případě, že kupující má zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má kupující povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje kupujícího.
  • Pokud je využita sleva na nákup Zboží, pro poskytnutí slevy je nutné, aby kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude mu Zboží poskytnuto se slevou.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání a rezervaci zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání a rezervaci zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání nebo rezervaci zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (tj. emailovou adresou kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena zboží je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny může kupující uhradit následujícími způsoby:
   1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dnů.
   2. Kartou online, Google Pay, Apple Pay. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány. V případě platby kartou online je Celková cena splatná okamžitě. Akceptujeme platby kartami MasterCard a Visa.
   3. Hotově nebo kartou přes platební terminál při převzetí (pouze u dopravy po Praze). V případě platby hotově nebo platební kartou přes platební terminál je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v Objednávce. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.
 1. DODACÍ PODMÍNKY, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
  • Objednané zboží kupujícím expedujeme do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (v případě platby bankovním převodem do 3 pracovních dnů od připsání částky na účet prodávajícího). O expedici zboží bude kupující informován e-mailem. V případě, že zboží nebude momentálně na skladě v potřebném množství, bude Vás prodávající informovat o náhradním termínu expedice.
  • Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. 3 těchto obchodních, prodávající doručí zboží prostřednictvím dopravce Česká pošta – Balík do ruky nebo dopravou po Praze.
  • Kupující může zvolit možnost doručení prostřednictvím výdejen Zásilkovna, Z-BOX, Balíkovna.
  • Doba dodání zboží je závislá na výběru typu přepravy přepravní společnosti. Zboží bude následně doručeno v expediční lhůtě dopravce dle zvoleného způsobu dodání.
  • V případě dopravy po Praze Vás budeme vždy o možnosti předání Zboží informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
  • V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce se připočítává k uvedené ceně zboží expediční poplatek (vyjma dopravy po Praze). Výše dopravného naleznete na stránkách https://www.pcz/doprava/. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.
  • Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání potvrzení objednávky kupujícímu. Ceny uvedené v internetovém obchodu prodávajícího platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Náklady spojené s balením zboží prodávající samostatně neúčtuje, jsou zahrnuty v expedičním poplatku.
  • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
  • Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího Zboží od dopravce převzít.
  • Nepřevezme-li kupující zboží, jedná se o porušení povinností z kupní smlouvy a prodávajícímu náleží nárok na náhradu škody ve výši objednávky včetně poplatků za dopravu. Zároveň to, že Zboží nepřevezme, není odstoupení od Smlouvy.
  • Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy toto odstoupení doručí kupujícímu. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů budou zaslány na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
  • Nebezpeční škody na Zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 10 Podmínek, nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na jeho straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží na kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 14 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
   1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
   2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž souhlasí;
   3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
   4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
   5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a
   7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které kupujícímu byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí skutečnost, že se jedná o ruční výrobu a každý výrobek může mít mírné odchylky týkající se kvality a barvy, které se mohou u řemeslně zhotovovaných produktů vyskytnout a nemohou být důvodem na podání reklamace.  Kupující bere na vědomí, že všechny rozměrové údaje mají pouze informativní a orientační charakter a že vyobrazení uvedené na www stránkách může působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Prodávajícího.
  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • V případě, že Zboží bude mít vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 1, můžekupující takovou vadu oznámit prodávajícímu a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu uvedenou u identifikačních údajů prodávajího. Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak bude vada vyřešena, přičemž tuto volbu není možné následně bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamace je vyřízena v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.
  • Má-li Zboží vadu, má kupující následující práva:
   1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
   2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 • Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 • Dále má kupující právo na:
  1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
  2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
 • V případě, že si vadu na Zboží způsobil kupující sám, práva z vadného plnění mu nenáleží.
 • Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 • Při uplatnění reklamace je kupujícímu vystaveno písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
  1. datum, kdy byla reklamace uplatněna;
  2. co je obsahem reklamace;
  3. jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;
  4. kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 • Nedohodne-li se na delší lhůtě prodávající s kupujícím, do 30 dnů od obdržení reklamace prodávající odstraní vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • O vyřízení reklamace bude prodávající informovat e-mailem a vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinnen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností kupujícího prodávajícímu původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí prodávající.
 • V případě, že kupující je podnikatel, je jeho povinností oznámit prodávajícímu a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
 • V případě, že kupující je spotřebitel, má právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  • K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  • V případě, že kupující je spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že kupující s prodávajícím uzavřel Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že byla uzavřena Smlouva, na základě které bude prodávající kupujícímu Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.
  • Od Smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu prodávajícího uvedenou u identifikačních údajů). Pro odstoupení může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
  • Ani jako spotřebitel nemůže kupující od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  • Lhůta k odstoupení dle čl. 2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud v jejím průběhu kupující odešlete oznámení prodávajícímu, že od Smlouvy odstupuje.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek je kupující povinnen prodávajícímu zaslat Zboží do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má nárok na vrácení Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který je pro dodání Zboží nabízeno. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí i náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu do výše Ceny za dopravu odpovídající výši nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který je při dodání Zboží nabízeno.
  • V případě odstoupení od Smlouvy bude kupujícímu vrácena Cena na účet do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdrží prodávající, nebo mu kupující prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět prodávajícímu. Zboží prodávajícímu vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
  • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 2 Podmínek kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se se Zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že prodávající ještě nevrátil kupujícímu Cenu, je prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení Ceny.
  • Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než bude kupujícímu dodáno Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 1 Podmínek. Prodávající může od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@pcz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Pokud právní vztah prodávajícího a kupujícího obsahuje mezinárodní prvek (tedy například bude zboží zasláno mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud spotřebitel, není tímto ujednáním dotčen, práva kupujícího plynou z právních předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si prodávající s kupujícím bude doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa je uvedena u identifikačních údajů prodávajícího. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou nás kupující kontaktoval.
  • Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody kupujícího a prodávajícího. Prodávající je oprávněn měnit a doplnit tyto Podmínky. Tato změna se nedotýká již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Informace o změně budou zaslány na e-mailovou adresu kupujícího nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud prodávající od kupujícího do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že kupující podá výpověď, činí 2 měsíce.
  • V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, prodávající i kupující má právo od Smlouvy odstoupit.
  • Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není přístupná kupujícímu. Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky kupující obdrží e-mailem a bude mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti prodávajícího.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 12. 2023. 

Zpět do obchodu